Enlibio,Your biological research partner
Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd
2008-2024

Part of the literature was retrieved using the Enlibio reagent

Issuing time:2018-06-26 11:05Author:EnlibioSource:www.enlibio.com
1
Effects of different anaesthetics on cytokine levels in children with community-acquired pneumonia undergoing flexible fibreoptic bronchoscopy
Lin Chen, Jing Cheng, Yan-Lin Wang
J Int Med Res. 2016 Jun; 44(3): 462–471. Published online 2016 Mar 28. doi: 10.1177/0300060516633564
PMCID:
PMC5536689
ArticlePubReaderPDF–236KCitation
2
Dexmedetomidine reduces ventilator-induced lung injury (VILI) by inhibiting Toll-like receptor 4 (TLR4)/nuclear factor (NF)-κB signaling pathway
Hongli Chen, Xiaotong Sun, Xiaomei Yang, Yonghao Hou, Xiaoqian Yu, Yang Wang, Jianbo Wu, Dejie Liu, Huanliang Wang, Jingui Yu, Wenbo Yi
Bosn J Basic Med Sci. 2018 May; 18(2): 162–169. doi: 10.17305/bjbms.2018.2400
PMCID:
PMC5988535
ArticlePubReaderPDF–1.5MCitation
3
Modulation of ovine SBD-1 expression by Saccharomyces cerevisiae in ovine ruminal epithelial cells
Xin Jin, Man Zhang, Xue-min Zhu, Yan-ru Fan, Chen-guang Du, Hua-er Bao, Siri-guleng Xu, Qiao-zhen Tian, Yun-he Wang, Yin-feng Yang
BMC Vet Res. 2018; 14: 134. Published online 2018 Apr 19. doi: 10.1186/s12917-018-1445-9
PMCID:
PMC5907711
ArticlePubReaderPDF–1.0MCitation
4
Effect of TEAD4 on multilineage differentiation of muscle-derived stem cells
Jinze Wang, Feixu Zhang, Huidi Yang, Huikuan Wu, Rong Cui, Yunjie Zhao, Cuihua Jiao, Xianxin Wang, Xin Liu, Liqiong Wu, Guangpeng Li, Xia Wu
Am J Transl Res. 2018; 10(3): 998–1011. Published online 2018 Mar 15.
PMCID:
PMC5883140
ArticlePubReaderPDF–3.1MCitation
5
17β-estradiol lowers triglycerides in adipocytes via estrogen receptor α and it may be attenuated by inflammation
Fei Luo, Wen-yu Huang, Yuan Guo, Gui-yun Ruan, Ran Peng, Xiang-ping Li
Lipids Health Dis. 2017; 16: 182. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1186/s12944-017-0575-6
PMCID:
PMC5613454
ArticlePubReaderPDF–534KCitation
6
Zhibitai and low-dose atorvastatin reduce blood lipids and inflammation in patients with coronary artery disease
Yuhong Zhao, Ran Peng, Wang Zhao, Qiong Liu, Yuan Guo, Shuiping Zhao, Danyan Xu
Medicine (Baltimore) 2017 Feb; 96(7): e6104. Published online 2017 Feb 17. doi: 10.1097/MD.0000000000006104
PMCID:
PMC5319516
ArticlePubReaderPDF–199KCitation
7
Circulating miR-21, miR-378, and miR-940 increase in response to an acute exhaustive exercise in chronic heart failure patients
Tianzhao Xu, Qiulian Zhou, Lin Che, Saumya Das, Lemin Wang, Jinfa Jiang, Guanghe Li, Jiahong Xu, Jianhua Yao, Hongbao Wang, Yue Dai, Junjie Xiao
Oncotarget. 2016 Mar 15; 7(11): 12414–12425. Published online 2016 Jan 21. doi: 10.18632/oncotarget.6966
PMCID:
PMC4914295
ArticlePubReaderPDF–2.7MCitation
8
The effects of Cordyceps sinensis phytoestrogen on estrogen deficiency-induced osteoporosis in Ovariectomized rats
Da-wei Zhang, Zhen-lin Wang, Wei Qi, Guang-yue Zhao
BMC Complement Altern Med. 2014; 14: 484. Published online 2014 Dec 13. doi: 10.1186/1472-6882-14-484
PMCID:
PMC4302055
ArticlePubReaderPDF–637KCitation
9
Dimethyloxaloylglycine Improves Angiogenic Activity of Bone Marrow Stromal Cells in the Tissue-Engineered Bone
Hao Ding, Song Chen, Wen-Qi Song, You-Shui Gao, Jun-Jie Guan, Yang Wang, Yuan Sun, Chang-Qing Zhang
Int J Biol Sci. 2014; 10(7): 746–756. Published online 2014 Jun 27. doi: 10.7150/ijbs.8535
PMCID:
PMC4081608
ArticlePubReaderPDF–1.4MCitation
10
Effect of homocysteine on intestinal permeability in rats with experimental colitis, and its mechanism
Hao Ding, Qiao Mei, Hui-Zhong Gan, Li-Yu Cao, Xiao-Chang Liu, Jian-Ming Xu
Gastroenterol Rep (Oxf) 2014 Aug; 2(3): 215–220. Published online 2014 Apr 27. doi: 10.1093/gastro/gou022
PMCID:
PMC4124268
ArticlePubReaderPDF–270KCitation
11
Diosmetin ameliorates the severity of cerulein-induced acute pancreatitis in mice by inhibiting the activation of the nuclear factor-κB
Ge Yu, Rong Wan, Guojian Yin, Jie Xiong, Yanling Hu, Miao Xing, Xiaofeng Cang, Yuting Fan, Wenqin Xiao, Lei Qiu, Xingpeng Wang, Guoyong Hu
Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(5): 2133–2142. Published online 2014 Apr 15.
PMCID:
PMC4069971
ArticlePubReaderPDF–1.4MCitation
12
Correlation of CTGF gene promoter methylation with CTGF expression in type 2 diabetes mellitus with or without nephropathy
HAO ZHANG, XU CAI, BIN YI, JING HUANG, JIANWEN WANG, JIAN SUN
Mol Med Rep. 2014 Jun; 9(6): 2138–2144. Published online 2014 Mar 24. doi: 10.3892/mmr.2014.2067
PMCID:
PMC4055476
ArticlePubReaderPDF–862KCitation
13
Dynamic Regulation of Circulating microRNAs During Acute Exercise and Long-Term Exercise Training in Basketball Athletes
Yongqin Li, Mengchao Yao, Qiulian Zhou, Yan Cheng, Lin Che, Jiahong Xu, Junjie Xiao, Zhongming Shen, Yihua Bei
Front Physiol. 2018; 9: 282. Published online 2018 Mar 26. doi: 10.3389/fphys.2018.00282
PMCID:
PMC5890107
ArticlePubReaderPDF–1.4MCitation
14
Characterization of the Interaction between Cadmium and Chlorpyrifos with Integrative Techniques in Incurring Synergistic Hepatoxicity
Liqun Chen, Guangbo Qu, Xue Sun, Shuping Zhang, Lei Wang, Nan Sang, Yuguo Du, Jun Liu, Sijin Liu
PLoS One. 2013; 8(3): e59553. Published online 2013 Mar 14. doi: 10.1371/journal.pone.0059553
PMCID:
PMC3597607
ArticlePubReaderPDF–942KCitation
15
miR-29b contributes to multiple types of muscle atrophy
Jin Li, Mun Chun Chan, Yan Yu, Yihua Bei, Ping Chen, Qiulian Zhou, Liming Cheng, Lei Chen, Olivia Ziegler, Glenn C. Rowe, Saumya Das, Junjie Xiao
Nat Commun. 2017; 8: 15201. Published online 2017 May 25. doi: 10.1038/ncomms15201
PMCID:
PMC5458521
ArticlePubReaderPDF–1.9MCitation
16
Baicalein decreases uric acid and prevents hyperuricemic nephropathy in mice
Xiaolu Meng, Zhuo Mao, Xin Li, Dandan Zhong, Min Li, Yingli Jia, Jing Wei, Baoxue Yang, Hong Zhou
Oncotarget. 2017 Jun 20; 8(25): 40305–40317. Published online 2017 Apr 7. doi: 10.18632/oncotarget.16928
PMCID:
PMC5522264
ArticlePubReaderPDF–8.9MCitation
17
Decrease in Circulating Fatty Acids Is Associated with Islet Dysfunction in Chronically Sleep-Restricted Rats
Shanshan Zhan, Yangyang Wu, Peng Sun, Haiyan Lin, Yunxia Zhu, Xiao Han
Int J Mol Sci. 2016 Dec; 17(12): 2102. Published online 2016 Dec 14. doi: 10.3390/ijms17122102
PMCID:
PMC5187902
ArticlePubReaderPDF–8.1MCitation
18
The Antiapoptosis Effect of Glycyrrhizate on HepG2 Cells Induced by Hydrogen Peroxide
Miao Su, Tengfei Yu, Hong Zhang, Yan Wu, Xiaoqin Wang, Gang Li
Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 6849758. Published online 2016 Nov 6. doi: 10.1155/2016/6849758
PMCID:
PMC5116359
ArticlePubReaderPDF–1.5MCitation
19
Role of Nesfatin-1 in the Reproductive Axis of Male Rat
Xiaoxiao Gao, Kaifa Zhang, Min Song, Xiumei Li, Lei Luo, Yuan Tian, Yunhai Zhang, Yunsheng Li, Xiaorong Zhang, Yinghui Ling, Fugui Fang, Ya Liu
Sci Rep. 2016; 6: 32877. Published online 2016 Sep 7. doi: 10.1038/srep32877
PMCID:
PMC5013388
ArticlePubReaderPDF–1.8MCitation
20
Suppressive effect of microRNA‐29b on hepatic stellate cell activation and its crosstalk with TGF‐β1/Smad3
Chunli Liang, Shurui Bu, Xiaoming Fan
Cell Biochem Funct. 2016 Jul; 34(5): 326–333. Published online 2016 Jun 7. doi: 10.1002/cbf.3193
PMCID:
PMC5089641
ArticlePubReaderPDF–806KCitation
21
Resistin Induces Hypertension and Insulin Resistance in Mice via a TLR4-Dependent Pathway
Yun Jiang, Linfang Lu, Youtao Hu, Qiang Li, Chaoqiang An, Xiaolan Yu, Le Shu, Ao Chen, Congcong Niu, Lei Zhou, Zaiqing Yang
Sci Rep. 2016; 6: 22193. Published online 2016 Feb 26. doi: 10.1038/srep22193
PMCID:
PMC4768137
ArticlePubReaderPDF–913KCitation
22
CdSe Quantum Dot (QD)-Induced Morphological and Functional Impairments to Liver in Mice
Wei Liu, Shuping Zhang, Lixin Wang, Chen Qu, Changwen Zhang, Lei Hong, Lin Yuan, Zehao Huang, Zhe Wang, Sijin Liu, Guibin Jiang
PLoS One. 2011; 6(9): e24406. Published online 2011 Sep 29. doi: 10.1371/journal.pone.0024406
PMCID:
PMC3182941
ArticlePubReaderPDF–1.7MCitation
23
Roles of macrophage stimulating protein and tyrosine kinase receptor RON in smoke-induced airway inflammation of rats
Tao Wang, Xiaoju Chen, Wenbo Zhang, Xiaojun Xiang, Changyan Leng, Qinyao Jia
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(8): 8797–8808. Published online 2015 Aug 1.
PMCID:
PMC4583854
ArticlePubReaderPDF–1.7MCitation
24
Myosin Phosphatase Target Subunit 1 (MYPT1) Regulates the Contraction and Relaxation of Vascular Smooth Muscle and Maintains Blood Pressure
Yan-Ning Qiao, Wei-Qi He, Cai-Ping Chen, Cheng-Hai Zhang, Wei Zhao, Pei Wang, Lin Zhang, Yan-Ze Wu, Xiao Yang, Ya-Jing Peng, Ji-Min Gao, Kristine E. Kamm, James T. Stull, Min-Sheng Zhu
J Biol Chem. 2014 Aug 8; 289(32): 22512–22523. Published online 2014 Jun 20. doi: 10.1074/jbc.M113.525444
PMCID:
PMC4139257
ArticlePubReaderPDF–2.5MCitation
25
Effect of Bile Pigments on the Compromised Gut Barrier Function in a Rat Model of Bile Duct Ligation
Kangkang Zhou, Mingshan Jiang, Yuanli Liu, Yilin Qu, Guojing Shi, Xinguang Yang, Xiaofa Qin, Xiuhong Wang
PLoS One. 2014; 9(6): e98905. Published online 2014 Jun 3. doi: 10.1371/journal.pone.0098905
PMCID:
PMC4044053
ArticlePubReaderPDF–3.5MCitation
26
Effects of mixed subchronic lead acetate and cadmium chloride on bone metabolism in rats
Guiping Yuan, Hongke Lu, Zhongqiong Yin, Shujun Dai, Renyong Jia, Jiao Xu, Xu Song, Li Li
Int J Clin Exp Med. 2014; 7(5): 1378–1385. Published online 2014 May 15.
PMCID:
PMC4073760
ArticlePubReaderPDF–476KCitation
27
The Biological Behaviors of Rat Dermal Fibroblasts Can Be Inhibited by High Levels of MMP9
Sheng-Neng Xue, Juan Lei, Chuan Yang, Diao-Zhu Lin, Li Yan
Exp Diabetes Res. 2012; 2012: 494579. Published online 2012 Apr 22. doi: 10.1155/2012/494579
PMCID:
PMC3346983
ArticlePubReaderPDF–2.6MCitation
More information is being collected.


Article classification: Enlibio News
Share to:
mail: info@enlibio.com   mail: sale@enlibio.com     Tel:+86-027-87610298
mail: alex@enlibio.com   mail: order@enlibio.com  Tel:+86-027-87610297
Add:B105,Building C1,R&D Building,Zone B,C,D,Wuhan National Bio-Industry Base,No.666 Gaoxin Avenue,East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, China